دیگر موردی موجود نیست

اخبار پیشنهادی

No More Articles

خبر ویژه

Slide 1
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
4،0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1396-99
0
2625 میلیارد ریال
4200 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
525 میلیارد ریال
1050 میلیارد ریال
1575 میلیارد ریال
2100 میلیارد ریال
سالـهای
1388-91
3150 میلیارد ریال
3675 میلیارد ریال
سالـهای
1392-95
Slide 2
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
2،0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1392-95
0
1375 میلیارد ریال
2200 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
275 میلیارد ریال
550 میلیارد ریال
825 میلیارد ریال
1100 میلیارد ریال
سالـهای
1388-91
1650 میلیارد ریال
1925 میلیارد ریال
Slide 3
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1388-91
0
400 میلیارد ریال
480 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
80 میلیارد ریال
160 میلیارد ریال
240 میلیارد ریال
320 میلیارد ریال
Slide 4
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1384-87
0
40 میلیارد ریال
80 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
0
میلیارد ریال
Slide 5
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
0،1
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1380-83
0
5 میلیارد ریال
10 میلیارد ریال
previous arrow
next arrow
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
previous arrow
next arrow